08.08.2023 ന് കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാത്ത് വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് 2 ലീഗൽ അഡ്വൈസർമാർ എന്നിവരുടെ ഒഴിവിലേയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍