13.06.2023 ന് എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച 28 ജില്ലാ കോ- ഓർഡിനേറ്റർമാർ, 2 സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് കോ- ഓർഡിനേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ ഒഴിവിലേയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍